CAM KẾT
CỦA FILMORE

Sự phát triển của Filmore dựa trên sự tương thích với cơ hội phát triển cùng cộng đồng.

Filmore luôn tuân thủ mọi quy định về pháp lý và đạo đức kinh doanh để hướng đến những giá trị đóng góp cao hơn cho môi trường kinh tế, văn hóa – xã hội.

Image

CHÍNH SÁCH CỦA FILMORE

Filmore có hoạch định kế hoạch, nguồn lực và ngân sách cụ thể cho các hoạt động CSR ngay từ khi mới bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Lĩnh vực CSR của Filmore cũng được hoạch định và triển khai trên tiêu chí hiệu quả, thiết thực và có khả năng tác động tích cực lâu dài.

Đồng thời, Filmore cũng sẽ ưu tiên cho trẻ em. Trong nhận định của Filmore, đây là thành phần cần nhiều sự hỗ trợ nhất vì chính tương lai của các em và tương lai của đất nước.

FILMORE FOUNDATION

Để các hoạt động CSR có hiệu quả tối ưu và mang tại đóng góp thiết thực nhất cho xã hội, Filmore đang xúc tiến xây dựng một bộ phận chuyên trách trong Công ty.

Filmore Foundation sẽ có chiến lược và kế hoạch cụ thể, tương ứng với điều kiện hiện hữu và nhu cầu từ cộng đồng.

Các hoạt động sẽ được triển khai song hành với quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh.

FILMORE FOUNDATION

Filmore Foundation sẽ có chiến lược và kế hoạch cụ thể, tương ứng với điều kiện hiện hữu và nhu cầu từ cộng đồng.

FILMORE FOUNDATION

Các hoạt động sẽ được triển khai song hành với quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh.

THE FILMORE

Trượt hình ảnh để có trải nghiệm tốt hơn
Close