THÀNH TỰU
TỪ NHỮNG NỀN MÓNG SƠ KHAI

Chính trực là thể hiện cao nhất của sự trung thực và tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ. Đây chính là giá trị quan trọng hình thành nên uy tín và thương hiệu Filmore, khắc họa hình ảnh một doanh nghiệp đáng tin cậy, luôn giữ vững cam kết và hiệu quả trong quá trình hoạt động.

Mouse Chevron Down
 • 2020

  Image

  TIÊU ĐỀ CHÍNH
  ĐẶT TẠI DÒNG NÀY

  Trong cho thuê công nghiệp và bán hàng, sự cống hiến và tự tin hoàn toàn là yếu tố sống còn để thành công. Đó là nguyên tắc của chúng tôi để xem mọi giao dịch qua con mắt của chủ sở hữu như thể đó là của chúng tôi.

  Chúng tôi tin rằng chỉ có mức độ dịch vụ và cam kết cao nhất mới có thể mang lại kết quả đặc biệt cho cả khách hàng và nhóm của chúng tôi.

 • 2019

  DỰ ÁN TIÊU BIỂU
  VỀ BƯỚC KHỞI ĐẦU

  Trong cho thuê công nghiệp và bán hàng, sự cống hiến và tự tin hoàn toàn là yếu tố sống còn để thành công. Đó là nguyên tắc của chúng tôi để xem mọi giao dịch qua con mắt của chủ sở hữu như thể đó là của chúng tôi.

  Chúng tôi tin rằng chỉ có mức độ dịch vụ và cam kết cao nhất mới có thể mang lại kết quả đặc biệt cho cả khách hàng và nhóm của chúng tôi.

  DỰ ÁN TIÊU BIỂU
  VỀ BƯỚC KHỞI ĐẦU

  Trong cho thuê công nghiệp và bán hàng, sự cống hiến và tự tin hoàn toàn là yếu tố sống còn để thành công. Đó là nguyên tắc của chúng tôi để xem mọi giao dịch qua con mắt của chủ sở hữu như thể đó là của chúng tôi.

  Chúng tôi tin rằng chỉ có mức độ dịch vụ và cam kết cao nhất mới có thể mang lại kết quả đặc biệt cho cả khách hàng và nhóm của chúng tôi.

 • 2018

  THÀNH TỰU
  VỀ BƯỚC KHỞI ĐẦU

  Trong cho thuê công nghiệp và bán hàng, sự cống hiến và tự tin hoàn toàn là yếu tố sống còn để thành công. Đó là nguyên tắc của chúng tôi để xem mọi giao dịch qua con mắt của chủ sở hữu như thể đó là của chúng tôi.

  Chúng tôi tin rằng chỉ có mức độ dịch vụ và cam kết cao nhất mới có thể mang lại kết quả đặc biệt cho cả khách hàng và nhóm của chúng tôi.

 • 2017

  DỰ ÁN TIÊU BIỂU
  VỀ BƯỚC KHỞI ĐẦU

  Trong cho thuê công nghiệp và bán hàng, sự cống hiến và tự tin hoàn toàn là yếu tố sống còn để thành công. Đó là nguyên tắc của chúng tôi để xem mọi giao dịch qua con mắt của chủ sở hữu như thể đó là của chúng tôi.

  Chúng tôi tin rằng chỉ có mức độ dịch vụ và cam kết cao nhất mới có thể mang lại kết quả đặc biệt cho cả khách hàng và nhóm của chúng tôi.

  THÀNH TỰU
  VỀ BƯỚC KHỞI ĐẦU

  Trong cho thuê công nghiệp và bán hàng, sự cống hiến và tự tin hoàn toàn là yếu tố sống còn để thành công. Đó là nguyên tắc của chúng tôi để xem mọi giao dịch qua con mắt của chủ sở hữu như thể đó là của chúng tôi.

  Chúng tôi tin rằng chỉ có mức độ dịch vụ và cam kết cao nhất mới có thể mang lại kết quả đặc biệt cho cả khách hàng và nhóm của chúng tôi.

 • 2016

  DỰ ÁN TIÊU BIỂU
  VỀ BƯỚC KHỞI ĐẦU

  Trong cho thuê công nghiệp và bán hàng, sự cống hiến và tự tin hoàn toàn là yếu tố sống còn để thành công. Đó là nguyên tắc của chúng tôi để xem mọi giao dịch qua con mắt của chủ sở hữu như thể đó là của chúng tôi.

  Chúng tôi tin rằng chỉ có mức độ dịch vụ và cam kết cao nhất mới có thể mang lại kết quả đặc biệt cho cả khách hàng và nhóm của chúng tôi.

 • 2015

  Image

  DỰ ÁN TIÊU BIỂU
  VỀ BƯỚC KHỞI ĐẦU

  Trong cho thuê công nghiệp và bán hàng, sự cống hiến và tự tin hoàn toàn là yếu tố sống còn để thành công. Đó là nguyên tắc của chúng tôi để xem mọi giao dịch qua con mắt của chủ sở hữu như thể đó là của chúng tôi.

  Chúng tôi tin rằng chỉ có mức độ dịch vụ và cam kết cao nhất mới có thể mang lại kết quả đặc biệt cho cả khách hàng và nhóm của chúng tôi.

THÀNH TỰU
CỐNG HIẾN

Trong cho thuê công nghiệp và bán hàng, sự cống hiến và tự tin hoàn toàn là yếu tố sống còn để thành công. Đó là nguyên tắc của chúng tôi để xem mọi giao dịch qua con mắt của chủ sở hữu như thể đó là của chúng tôi.

Prev Slide
Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Esse maxime nesciunt cumque,
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Esse maxime nesciunt
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing
Next Slide

Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Esse maxime nesciunt cumque, repellendus asperiores rerum distinctio voluptas praesentium eligendi quidem. epellendus asperiores rerum distinctio voluptas praesentium eligendi quidem.

Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Esse maxime nesciunt cumque, repellendus asperiores rerum distinctio voluptas praesentium eligendi quidem. epellendus asperiores rerum distinctio voluptas praesentium eligendi quidem.

Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Esse maxime nesciunt cumque, repellendus asperiores rerum distinctio voluptas praesentium eligendi quidem. epellendus asperiores rerum distinctio voluptas praesentium eligendi quidem.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Esse maxime nesciunt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Esse maxime nesciunt cumque, repellendus asperiores rerum distinctio voluptas praesentium eligendi quidem. epellendus asperiores rerum distinctio voluptas praesentium eligendi quidem.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Esse maxime nesciunt cumque,
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Esse maxime nesciunt cumque, repellendus asperiores rerum distinctio voluptas praesentium eligendi quidem. epellendus asperiores rerum distinctio voluptas praesentium eligendi quidem.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Esse maxime nesciunt
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Esse maxime nesciunt cumque, repellendus asperiores rerum distinctio voluptas praesentium eligendi quidem. epellendus asperiores rerum distinctio voluptas praesentium eligendi quidem.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Esse maxime

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Esse maxime nesciunt cumque, repellendus asperiores rerum distinctio voluptas praesentium eligendi quidem. epellendus asperiores rerum distinctio voluptas praesentium eligendi quidem.

THE FILMORE

Trượt hình ảnh để có trải nghiệm tốt hơn
Close