FILMORE’S COMMITMENT

At Filmore, we know that our company thrives when the community thrives.

Filmore is committed to complying with legal laws, regulations and business ethics to contribute to the economy, culture and society for a better future.

Image

FILMORE'S POLICIES

Right from the very beginning of the business, Filmore has prepared plans, resources and budgets for CSR activities.

Our CSR plans aim to implement efficiently and practically to make a long-term, positive impact on society.

Filmore will also care for future generations by supporting children to make a better tomorrow of their own and the country.

FILMORE FOUNDATION

For effective CSR activities and practical contributions to society, Filmore is in the progress of establishing a dedicated department internally.

The Filmore Foundation will have its strategies especially made for current situations and the community’s needs, implemented in parallel with the business activities.

FILMORE FOUNDATION

The Filmore Foundation will have its own strategies especially made for current situations and the community’s needs, implemented in parallel with the business activities.

HỖ TRỢ Y TẾ CỘNG ĐỒNG FILMORE

Mặc dù Filmore không hoạt động trong một lĩnh vực kinh doanh tạo ra ô nhiễm đáng kể, chúng tôi biết rằng hành động của chúng tôi có tác động đến môi trường. Filmore đã cam kết giảm thiểu tác động môi trường của các hoạt động của mình thông qua việc thúc đẩy nhận thức về môi trường, sử dụng các công cụ Truyền Thông – Thư Viện và hội nghị truyền hình trực tuyến cũng như công nghệ tiết kiệm năng lượng, bù đắp lượng khí thải carbon liên quan đến du lịch kinh doanh và thực hành quản lý chất thải bền vững. Chúng tôi cũng xác định và đánh giá tác động môi trường của chúng tôi trên cơ sở liên tục.

THE FILMORE

Trượt hình ảnh để có trải nghiệm tốt hơn
Close